Ewaluacja

Raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej

Wymaganie Poziom spełnienia wymagania
Obszar: Efekty
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe B
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności B
Uczniowie są aktywni A
Respektowane są normy społeczne A
Obszar: Procesy
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy B
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej A
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli B
Kształtuje się postawy uczniów A
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych B
Obszar: Środowisko
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Promowana jest wartość edukacji A
Rodzice są partnerami szkoły B
Obszar: Zarządzanie
Funkcjonuje współpraca w zespołach B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny A
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie A

 Wnioski z ewaluacji:

  1.  Stworzenie warunków do swobodnej realizacji inicjatyw uczniowskich na rzecz ich własnego rozwoju przyczyniło się do wzrostu aktywności młodzieży, która podjęła się m.in. nakręcenia filmu promującego szkołę (Lip-Dub).
  2. Realizacja programu wychowawczego „WELTZEL” (W-spółpraca E-mpatia L-iberalizm T-olerancja Z-apobieganie E-gzekwowanie L-ansowanie) skutecznie przyczynia się do wzmacniania pożądanych zachowań uczniów w szkole.
  3. Współpraca nauczycieli i dyrekcji z licznymi instytucjami i organizacjami skutecznie wpływa na rozwój szkoły i podniesienie jakości kształcenia w gimnazjum.
  4. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom informacyjnym (np. poprzez wydawanie gazetki „Dyzio Gimnazjalista” i redagowanie strony internetowej) środowisko postrzega szkołę jako dbającą o jakość własnej pracy.
  5. Zaangażowanie nauczycieli w ewaluację wewnętrzną i realizację wniosków z niej wynikających przyczynia się do zmian w funkcjonowaniu szkoły.
  6. Zajęcia z edukacji regionalnej realizowane w oparciu o podręcznik autorstwa dyrektora szkoły Norberta Miki kształtują postawy patriotyczne oraz pogłębiają wiedzę o regionie.
  7. Bogata oferta edukacyjna wpływa na rozwój zainteresowań, kształtowanie u uczniów kompetencji niezbędnych w przyszłości i atrakcyjność zajęć.
  8. Podejmowanie działań wspierających i motywujących umożliwia uczniom odnoszenie sukcesu na miarę ich możliwości.
  9. Warunki lokalowe i nowoczesne wyposażenie dydaktyczne oraz zaplecze sportowe umożliwiają efektywną realizację podstawy programowej.
  10. Zaangażowanie uczniów w działania wynikające z projektów edukacyjnych i wymian międzynarodowych zachęca do rozwoju, kształtuje wiarę we własne siły, uczy odpowiedzialności za powierzone zadania.

 

Pełny raport znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Rating: 1.0, from 2 votes.
Please wait...