15 lecie

 

„Dyzio Gimnazjalista”, to organ prasowy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 3 im. A.Weltzla w Raciborzu, ukazujący się w tutejszej placówce od 1999 r. Wcześniej „Dyzio”, ale nie jako „Dyzio Gimnazjalista”, wychodził w Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu, na bazie której powstało Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 15 lat to pozornie niedługi okres. Można zadać sobie pytania, co takiego wielkiego działo się przez ten okres w redakcji wspomnianego czasopisma, skoro potrzebne są obchody 15- lecia. W tym miejscu trochę historii…

Pierwszy egzemplarz „Dyzia Gimnazjalisty” ukazał się we wrześniu 1999 r. Warunki powstania czasopisma nie były wtedy zbyt zachwycające. Brakowało pomieszczenia redakcyjnego. Szkolni reporterzy pisali artykuły ręcznie, które następnie przepisywane były do komputera w edytorze tekstu Microsoft Word. Miejscem składu niejednokrotnie były domy prywatne redaktorów. Dopiero po kilku miesiącach obróbka techniczna wykonywana była w sali do nauki informatyki. Entuzjazm uczniów był jednak ogromny. Sami zadbali, aby zorganizować się i wybrać redaktora naczelnego, którym dość nieoczekiwanie została Aldona Senczkowska. Wzięła ona na siebie trud zdopingowania wszystkich redaktorów do systematycznej i pełnej profesjonalizmu pracy, co zaowocowało pierwszymi nagrodami, jakie otrzymali, wyróżnienie, a następnie 1 miejsce w Konkursie na Najlepszą Gazetę Województwa Śląskiego w Gliwicach w 2001 r.

„Dyzio Gimnazjalista” stawał się czasopismem coraz większym. Początkowo liczył tylko 14 stron, w 2002 r. tych stron było już 31. Rok 2002 był dla „Dyzia” szczególnie ważny, w maju ukazała się pierwsza wkładka o ekologiczno-przyrodniczej „EkoDyzio” jako dodatek do naszego periodyku, a już we wrześniu pojawiła się druga wkładka informująca o wymianach międzynarodowych Gim3 z partnerami zagranicznymi i procesie integracji Polski ze strukturami europejskimi pt. „EuroDyzio”. Obydwie wspomniane wkładki liczyły po 4 strony każda. W tym samym 2002 r. otwarte zostało, dzięki zaangażowaniu Aldony Senczkowskiej, pomieszczenie redakcyjne. Wyposażenie stanowił sprzęt komputerowy pozyskany z nagród za zajęcie przez „ Dyzia Gimnazjalisty” czołowych miejsc na forum województwa i całego kraju. W uroczystości otwarcia pomieszczenia redakcyjnego, która odbyła się 18.01.2002 r. wzięli udział przedstawiciele władz miasta z ówczesnym wiceprezydentem Mirosławem Lenkiem i Wojciechem Krzyżekiem, wizytatorem kuratorium Oświaty Delegatury w Rybniku – Stanisławą Wyrzykowską oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Markiem Kurpisem, jak również ówczesnym redaktorem naczelnym „Nowin Raciborskich” – Grzegorzem Wawocznym. Warto zauważyć, iż rok wcześniej periodyk zajął 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Czasopism Szkolnych „Pałuckie Pióro”, nad którym patronat sprawował Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.   Kolejnymi redaktorami naczelnymi w latach 2002 – 2006 byli: Zuzanna Maciejak, Magdalena Wysocka i Jakub Gruchot. Ich zaangażowanie sprawiło, że podniesiono standard czasopisma. Teksty przestały być składane w programie Word, a zastąpił go program Page Maker. Umożliwiło to lepsze rozplanowanie tekstu na szpalcie, zmniejszanie i zwiększenie formatu zdjęć, przy użyciu innego formatu Foto Shop. Nie sposób pominąć tutaj wkładu pracy ówczesnego redaktora technicznego – Piotra Pelczara. Liczba stron zwiększyła się do 38. Periodyk zawierał stałe rubryki takie jak „Nudy z budy”- czyli wydarzenia szkolne w telegraficznym skrócie, jak również wywiady, reportaże, felietony, recenzje. Poza tym wprowadzono porady kucharskie, nowości ze świata mody, a także rubryka ”Przygody Dyzia”- czyli krytyczne spostrzeżenia na temat szkoły, społeczności uczniowskiej, dyrektora, nauczycieli. Nigdy jednak redaktorzy nie przekraczali granicy dobrego smaku. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że teksty nie były cenzurowane. Ingerencja w tekst opiekunów czasopisma sięgała tylko poprawek, gdy chodzi o błędy językowe. Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, uruchomiony został portal internetowy: gim3.info.pl, czyli szkolny serwis informacyjny. Powstał on dzięki zaangażowaniu głównych redaktorów technicznych, najpierw Piotra Pelczara, a później Kamila Szypuły i współpracy z lokalnym tygodnikiem „Nowiny Raciborskie”. Strona zawiera bieżące informacje z życia gimnazjum, przygotowane przez redaktorów „Dyzia”. Portal stał się również oficjalną stroną gimnazjum.

Wiele entuzjazmu i zaangażowania w działaniu wniosła do redakcji naszego czasopisma nowa redaktor naczelna, Alina Mika, sprawująca swą funkcję w latach 2006-2007. Wspierały ją Paulina Duś i Karolina Olszowska. Korzystając z możliwości Alina i jej zespół zmienił program do składu czasopisma z „Page Maker” na w pełni profesjonalny program do składu gazety – „Adobe in Design”. Jest on obecnie używany w wielu redakcjach na całym świecie. Poza tym dzięki staraniom wspomnianej tu redaktor naczelnej pozyskano nowe meble, które służą „Dyziowcom” aż do dzisiaj. Wtedy też redakcja czasopisma uzyskała też znaczące wyróżnienie na forum kraju w konkursach ”Saspress”, „Forum Pismaków”, „Pałuckie Pióro” i „Szpalta”. Praktycznie redaktorzy przesiadywali w redakcji długie popołudniowe godziny, nieustannie usprawniając swój warsztat dziennikarski i poziom wydawanego czasopisma.

Po Alinie, redaktorem naczelnym została wybrana Agata Lampka (2007/2008). Za jej czasów zmianie uległa szafa graficzna „Dyzia”, o którą zadbał redaktor techniczny Kamil Szypuła. Staraniem Agaty pozyskano nowy skaner i drukarkę. „Dyziowcy” w tym czasie nawiązali współpracę z redaktorami szkolnego czasopisma „Klik” z Gimnazjum im. Ossolineum we Wrocławiu. Odbyły się wspólne warsztaty dziennikarskie w Raciborzu i we Wrocławiu.

Kolejnym redaktorem naczelnym zostaje Izabela Kic (2008/2009), której pomagają jej zastępca, Julia Pleszka i Kamil Szypuła, są to dla redakcji bardzo owocne czasy. Dzięki ich zaangażowaniu, pomieszczenie redakcyjne ma nowy wystrój i sprzęt komputerowy. Redakcja w tym czasie zdobyła wiele wyróżnień w konkursach ogólnopolskich: III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych w Ogólnopolskim Konkursie Gazet Szkolnych o tytuł Mistrza Pismaków (marzec 2008 r.) oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Gazetkę Szkolną tygodnika Podlaskiego „Kontakty” i Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Łomży. (październik 2009 r.).

Następnymi redaktorami naczelnymi zostają wybrani Anna Stanek (2009/2010) a później Aleksandra Pason (2010/2011). W czasie ich działalności Dyzio bierze udział w realizacji europejskiego programu edukacyjnego „Comenius Regio”, jako studio prasowe tego programu zarówno dla strony polskiej, jak i walijskiej z Wrexham. Projekt nosił tytuł „Green Light”, czyli „Zielone światło” i dotyczyło szeroko rozumianej tematyki ekologicznej. W jego ramach odbywały się wspólne raciborsko – walijskie festiwale, warsztaty, ekspozycje, które dokumentowane były ze strony polskiej przez redaktorów Dyzia we wkładce „EkoDyzio”. Warto dodać, że wkładka była pisana w dwóch językach, polskim i angielskim. Ponadto redakcja zdobywała znaczące nagrody: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych „15. Forum Pismaków” ( marzec 2010 r.), wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Potęga Prasy” (maj 2009 r.), wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Gazetkę Szkolną tygodnika Podlaskiego „Kontakty” w Łomży (październik 2011 r.). Aleksandra Pason – jako redaktor naczelny wzięła udział w obozie dziennikarskim w Rewalu, organizowanym przez tygodnik Angorka.

Kolejnym reaktorem naczelnym została Karoliną Bętkowska, która prowadziła redakcję przez 2 lata (2011/2012, 2012/2013), wspierała ją Magdalena Łopacz, zastępca redaktora naczelnego. W tym czasie nad nową szatą graficzną pracowali ówcześni redaktorzy techniczni, w szczególności Bartosz Arciemowicz, który zadbał, by okładki gazety zaczęły ukazywać się w kolorze. Redakcja nadal współpracuje z lokalnymi mediami: „Nowiny Raciborskie” oraz „Nasz Racibórz”. Dyziowcy biorą udział w warsztatach prowadzonych przez Dyrektora Wydawnictwa Prasowego, Katarzynę Gruchot w siedzibie Nowin Raciborskich. Praca redakcji została zauważona w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach dziennikarskich: I miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Czasopism” Mam Forum Pismaków” (kwiecień 2013 r.), wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Gazetkę Szkolną tygodnika Podlaskiego „Kontakty” w Łomży (październik 2011 r.), wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Czasopism „Potęga Prasy” – Angora  (czerwiec 2012 r.). Największym jednak sukcesem tej redakcji było zdobycie I miejsca w międzynarodowym konkursie dla młodych dziennikarzy na Ukrainie – XVI International Competition for School Media (kwiecień 2013 r.) Redaktorzy wraz z opiekunami udali się po nagrodę do Kijowa i Mikołajewa na Ukrainie. Warto dodać, że do tego międzynarodowego konkursu „Dyzio Gimnazjalista” zostało wytypowane jako jedyny przedstawiciel z Polski przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Warszawie.

Następne wybory na redaktora naczelnego wygrała Barbara Kałuża, wspierana przez Natalię Obłąg, jako jej zastępca (2013/2014). W tym czasie „Dyzio Gimnazjalista” bierze udział w europejskim programie edukacyjnym „Comenius – partnerskie projekty szkół”, którego uczestnikami są szkoły: Gimnazjum Nr 3 w Raciborzu (Polska), Gymnasium w Roth (Niemcy), a także Zakladní škola w Opawie-Kylešovicach (Czechy). Wszystkie zdarzenia tego projektu Dyziowcy dokumentują we wkładce EuroDyzio w języku polskim i angielskim. Redakcja jest zauważona w kraju i za granicą. Zdobywa I miejsce w międzynarodowym konkursie dla młodych dziennikarzy na Ukrainie: „International Competition for School Media” (kwiecień 2014 r.), III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Potęga Prasy” – Angora (czerwiec 2014 r.), III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Czasopism „19. MAM Forum Pismaków” (czerwiec 2014 r.).

Działalność i sukcesy „Dyzia Gimnazjalisty” nie byłyby możliwe bez merytorycznego wsparcia ze strony nauczycieli – opiekunów: Ewy Koczwary, Mirelli Obłąg – opiekuna wkładki „Euro Dyzia, Joanny Klinos – opiekuna wkładki „Eko Dyzio” oraz Ewy Kuźnik – opiekuna portalu internetowego gim3info.pl.

Prezentacja multimedialna „15 lat historii Dyzia” – Zobacz

No votes yet.
Please wait...