10 lecie

 

14.05.2009 r. w Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu odbyła się uroczystość niezwyczajna – 10 lat szkolnego czasopisma „Dyzio Gimnazjalista”, organu prasowego Samorządu Uczniowskiego, ukazującego się w tutejszej placówce od 1999 r., czyli równo 10 lat. Wcześniej „Dyzio”, ale nie jako „Dyzio Gimnazjalista” wychodził w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu,, na bazie której powstało Gimnazjum Nr 3 w Raciborzu. 10 lat to pozornie niedługi okres czasu. Można zadać sobie pytania, co takiego wielkiego działo się przez ten okres w redakcji wspomnianego czasopisma, skoro potrzebne są obchody 10- lecia. W tym miejscu trochę historii…

Pierwszy egzemplarz „Dyzia Gimnazjalisty” ukazał się we wrześniu 1999r. Warunki powstania czasopisma nie były wtedy zbyt zachwycające. Brakowało pomieszczenia redakcyjnego. Szkolni reporterzy pisali artykuły ręcznie, które następnie przepisywane były do komputera w edytorze tekstu „Microsoft Word”. Miejscem składu były domy prywatne redaktorów. Dopiero po kilu miesiącach obróbka techniczna wykonywana była w sali do nauki informatyki. Entuzjazm uczniów był jednak ogromny. Sami zadbali, aby zorganizować się i wybrać redaktora naczelnego, którym dość nieoczekiwanie została Aldona Senczkowska. Wzięła ona na siebie trud zdopingowania wszystkich redaktorów do systematycznej i pełnej profesjonalizmu pracy, co zaowocowało pierwszymi nagrodami, jakie otrzymali- wyróżnienie a następnie 1 miejsce w Konkursie na Najlepszą Gazetę Województwa Śląskiego w Gliwicach.

„Dyzio Gimnazjalista” stawał się czasopismem coraz większym. Początkowo liczył tylko 14 stron, w 2002 tych stron było już 31. Rok 2002 był dla „Dyzia” szczególnie ważny, w maju ukazała się pierwsza wkładka o ekologiczno-przyrodniczej „Eko Dyzio” jako dodatek do naszego periodyku, a już we wrześniu pojawiła się druga wkładka informująca o wymianach międzynarodowych G3 z partnerami zagranicznymi i procesie integracji Polski ze strukturami europejskimi pt. „Euro Dyzio”. Obydwie wspomniane wkładki liczyły po 4 strony każda. W tym samym 2002r. otwarte zostało, dzięki zaangażowaniu Aldony Senczkowskiej, pomieszczenia redakcyjnego. Wyposażenie stanowił sprzęt komputerowy pozyskany z nagród za zajęcie przez „ Dyzia Gimnazjalisty” czołowych miejsc na forum województwa i całego kraju. Warto zauważyć, iż rok wcześniej periodyk zajął 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Czasopism Szkolnych „Pałuckie Pióro”, nad którym patronat sprawował Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. W uroczystości otwarcia pomieszczenia redakcyjnego, która odbyła się 18.01.2002 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz miasta z ówczesnym wiceprezydentem Mirosławem Lenkiem, i Wojciechem Krzyżekiem, wizytatorem kuratorium Oświaty Delegatury w Rybniku – Stanisławą Wyrzykowską oraz Naczelnikiem wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Markiem Kurpisem, jak również ówczesnym redaktorem naczelnym „Nowin Raciborskich” – Grzegorzem Wawocznym.

Kolejnymi redaktorami naczelnymi w latach 2002-2006 byli: Zuzanna Maciejak, Magdalena Wysocka i Jakub Gruchot. Ich zaangażowanie sprawiło, że podniesiono standard czasopisma. Teksty przestały być składane w programie „Word”, a zastąpił go program „Page Maker”. Umożliwiło to lepsze rozplanowanie tekstu na szpalcie, zmniejszanie i zwiększanie formatu zdjęć, przy użyciu innego formatu „Photoshop”. Nie sposób pominąć tutaj wkładu pracy ówczesnego redaktora technicznego – Piotra Pelczara. Liczba stron zwiększyła się do 38. Periodyk zawierał stałe rubryki takie jak „Nudy z budy” – czyli wydarzenia szkolne w telegraficznym skrócie, jak również wywiady, reportaże, felietony, recenzje. Poza tym wprowadzono porady kucharskie, nowości ze świata mody, a także rubryka ”Przygody Dyzia” – czyli krytyczne spostrzeżenia na temat szkoły, społeczności uczniowskiej, dyrektora, nauczycieli. Nigdy jednak redaktorzy nie przekraczali granicy dobrego smaku. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że teksty nie były cenzurowane. Ingerencja w tekst opiekunów czasopisma sięgała tylko poprawek, gdy chodzi o błędy językowe.

Wiele entuzjazmu i zaangażowania w działaniu wniosła do redakcji naszego czasopisma nowa redaktor naczelna, Alina Mika, sprawująca swą funkcję w latach 2006-2007. Wspierały ją paulina Duś i Karolina Olszowska. Korzystając z możliwości Alina zmieniła program do składu czasopisma z „Page Maker” na w pełni profesjonalny program do składu gazety – „Adobe in Design”. Jest on obecnie używany w wielu redakcjach na całym świecie. Poza tym dzięki staraniom wspomnianej tu redaktor naczelnej pozyskano nowe meble, które służą „Dyziowcom” aż do dzisiaj. Wtedy też redakcja czasopisma uzyskała też znaczące wyróżnienie na forum kraju w konkursach ”Saspres”, „Forum Pismaków”, „Pałuckie Pióro” i „Szpalta”. Praktycznie redaktorzy przesiadywali w redakcji długie popołudniowe godziny, nieustannie usprawniając swój warsztat dziennikarski i poziom wydawanego czasopisma. Integrując się ze sobą i kolegami zaprzyjaźnionych szkół poza granicami Polski, wyjeżdżano na wspólne zajęcia do Zakladni Školy w Opawie – Kylešovicach. Zawsze chętnie podejmowali przez dyrektora czeskiej szkoły – Stanislavę Burdovą.

Po Alinie, redaktorem naczelnym wybrana została Agata Lampka. Za jej czasów zmianie uległa szafa graficzna „Dyzia”, o którą zadbał redaktor techniczny Kamil Szypuła. „Dyziowcy” nawiązali wówczas kontakt z redaktorami szkolnego czasopisma „Klik” z Gimnazjum im. Ossolineum we Wrocławiu. Staraniem Agaty pozyskano nowy skaner i drukarkę.

Wreszcie czasy obecnego redaktora naczelnego, Izabeli Kic, której pomagają jej zastępca Julia Pleszka i Kamil Szypuła. Ich zaangażowaniu pomieszczenie redakcyjne zawdzięcza nowy wystrój i sprzęt komputerowy. Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu uruchomiony został portal internetowy: gim3.info.pl . zawiera ona bieżące informacje z życia gimnazjum, przygotowane przez redaktorów „Dyzia”. Działalność i sukcesy „Dyzia Gimnazjalisty” nie byłyby możliwe bez merytorycznego wsparcia ze strony nauczycieli – opiekunów. W pierwszej kolejności należy wymienić panie: Ewę Koczwarę i Mirellę Obłąg, które od samego początku opiekowały się redakcją i umiejętnie zachęcały uczniów do działania. Nie sposób pominąć także pani Joanny Klinom – opiekuna wkładki „Eko Dyzio” i Moniki Pytel – opiekuna wkładki „Euro Dyzia”.

Z okazji 10-lecia czasopisma, specjalnie powołana kapituła postanowiła nadać tytuł „Przyjaciel Dyzia Gimnazjalisty” tym osobom, które wspomagały go w znaczący sposób w czasie jego działalności. Kryteria, jakimi kierowała się kapituła przyznając tytuł, były następujące:

  • tytułu nie może otrzymać, ani uczeń, ani nauczyciel Gim3
  • tytułu nie może otrzymać osoba, która już otrzymała tytuł przyjaciela szkoły lub w jakikolwiek inny sposób została wyróżniona za pomoc Dyzia Gimnazjalisty
  • tytuł Przyjaciel Dyzia Gimnazjalisty może otrzymać osoba, która w znaczny sposób wspomagała wspomniane tu czasopismu na przestrzenie 10 lat działalności, bądź przez darowizny, ufundowanie sprzętu, pomoc w druku gazety, pokrycie kosztów podróży redaktorów, w różne rejony Polski i za granicę,
  • tytuł przyjaciela Dyzia Gimnazjalisty może otrzymać absolwent, który pomagał i nadal wspiera działalność naszego czasopisma
  • uchwała o przyznaniu tytułu musi być jednogłośna, całej pięcioosobowej kapituły

Na podstawie Uchwały Nr 1/2008/2009 Kapituła Czasopisma „Dyzia Gimnazjalista” w uznaniu pozytywnych działań na rzecz tegoż periodyku, postanowiła nadać tytuł Przyjaciel Dyzia Gimnazjalisty

Ø Katarzynie Gruchot dyrektorowi prasowemu Wydawnictwa „Nowiny”

Ø Grzegorzowi Wawocznemu redaktorowi naczelnemu tygodnika i portalu „Naszracibórz”, właścicielowi Wydawnictwa i Agencji informacyjnej „WAW”

Ø Mirosławowi Lenkowi prezydentowi Miasta Racibórz

Ø Ludmile Nowackiej zastępcy prezydenta Miasta Racibórz

Ø Adamowi Hajdukowi staroście Powiatu Raciborskiego

Ø Halinie Sitnikow wizytatorowi Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku,

Ø Stanisławie Wyrzykowskiej byłemu wizytatorowi Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku,

Ø Stanislavie Burdovej dyrektorowi Zakladni Školy w Opawie – Kylešovicach.

Ø Šarce Bělastovej nauczycielowi Zakladni Školy w Opawie – Kylešovicach.

Redaktorom „Dyzia Gimnazjalisty”, a obecnym absolwentom Gimnazjum Nr3:

Ø Aldonie Senczkowskiej

Ø Magdalenie Wysockiej

Ø Jakubowi Gruchotowi

Ø Alinie Mika

Ø Zuzannie Maciejak

Ø Łukaszowi Libowskiemu

Ø Piotrowi Pelczarowi

Ø Paulinie Duś

Ø Karolinie Olszowskiej

Sponsorom:

Ø Jolancie Kierber i Magdalenie Adamiak z Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „Cap-Pol” w Raciborzu

Ø Przemysławowi Furman właścicielowi firmy „ProFilm”

Ø Adrianowi Malcharczykowi właścicielowi cukierni „Conditorei” w Raciborzu

Ø Piotrowi Leś właścicielowi firmy P.P.U.H. „Program”

Ø Kamilowi Płukisowi Wiceprezesowi Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego w Dąbrowie Górniczej, a także Kierownikowi Młodzieżowego Ośrodka „Flota Młodych – Port Wodzisław” w Wodzisławiu Śląskim.

Podsumowaniem uroczystości było krojenie okolicznościowego, piętrowego, tortu z napisem „Dyzio”. Następnie uczestnicy spotkania udali się do odnowionego pomieszczenia redakcyjnego, gdzie mieli okazję zapoznać się z pracą redaktorów.

W uroczystości wzięli udział nauczyciele i uczniowie Zakladni Školy w Opawie – Kylešovicach. Ci ostatni uczestniczyli także we wspólnych czesko-polskich warsztatach dziennikarskich, razem z rówieśnikami z G3. Warsztaty prowadziły nauczycielki tejże szkoły: Małgorzata Mikieko i Ewa Kuźnik. Wyniki wspólnej pracy uczniów wyeksponowane zostały na wystawach w obydwu wspomnianych tutaj placówkach oświatowych.

.

No votes yet.
Please wait...