Koncepcja pracy szkoły

 

KONCEPCJA PRACY

GIMNAZJUM NR 3 IM. AUGUSTYNA WELTZLA

W RACIBORZU

NA LATA 2014 – 2018

 

 

Spis treści

 1. Proces opracowywania koncepcji pracy szkoły

1.1  Podstawa prawna opracowania koncepcji

1.2  Dokumentacja szkolna wykorzystana do opracowania koncepcji

1.4  Zapoznanie z koncepcją całej społeczności szkolnej

 1. Misja, wizja szkoły i model absolwenta

2.1  Misja szkoły

2.2  Wizja szkoły

2.3  Model absolwenta

III.             Analiza SWOT stanu szkoły

3.1  Mocne strony szkoły

3.2  Słabe strony szkoły

3.3  Szanse szkoły

3.4  Zagrożenia wynikające z wpływów środowiska na szkołę

 1. Cele główne szkoły, zadania i formy ich realizacji

4.1  Cele główne szkoły

4.2  Zadania szkoły i formy ich realizacji

 1. Ewaluacja koncepcji pracy szkoły

5.1  Zespół ewaluacyjny

5.2  Zadania zespołu ewaluacyjnego

5.3  Plan i harmonogram ewaluacji

5.4  Struktura raportu po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej

 1. Treść raportu po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej

VII.           Załączniki do koncepcji pracy szkoły

 

 1. Proces opracowywania koncepcji pracy szkoły.

1.1  Podstawa prawna opracowania koncepcji:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) – załącznik,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),
 • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).

1.2. Dokumentacja szkolna wykorzystana do opracowania koncepcji

 • Statut Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu (wraz z załącznikami),
 • Wnioski zespołów przedmiotowych,
 • Wnioski zespołu wychowawczego,
 • Wnioski zespołów zadaniowych,
 • Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora gimnazjum,
 • Wnioski zespołu metodycznego,
 • Wnioski i spostrzeżenia nauczycieli, uczniów i rodziców,
 • Wnioski z analizy ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,
 • Wyniki ewaluacji wewnętrznej

1.3. Zapoznanie z koncepcją całej społeczności szkolnej

 • Uczniowie – na lekcjach i apelach wychowawczych,
 • Samorząd Uczniowski – w trakcie zebrań,
 • Rada Rodziców – w trakcie posiedzeń,
 • Rodzice – podczas zebrań z dyrektorem i wychowawcami klas.
 1. Wizja i misja szkoły

2.1   Misja szkoły

Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu jest szkołą przyjazną uczniowi, dążącą do jego wszechstronnego rozwoju i przygotowującą do dalszego kształcenia. Ceni twórczą inicjatywę, pomysłowość i zaangażowanie uczniów oraz dobrą współpracę z rodzicami, innymi placówkami oświatowymi zarówno raciborskimi, jak i zagranicznymi.

2.2  Wizja szkoły

 Jesteśmy szkołą, która oferuje:

w zakresie kształcenia:

 • rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności z każdego przedmiotu,
 • wykwalifikowaną i stale dokształcającą się kadrę pedagogiczną,
 • możliwość korzystania ze współczesnych źródeł informacji,
 • kształtowanie postaw samodzielności i samokształcenia,
 • rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • przygotowanie do życia we współczesnej Europie poprzez naukę języków obcych oraz współtworzenie projektów w ramach współpracy z zagranicznymi szkołami partnerskimi,

w zakresie działań na polu opiekuńczo – wychowawczym:

 • zapewnia bezpieczeństwo oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną,
 • dba o dyscyplinę, ład i porządek,
 • uczy poszanowania cudzego mienia i pracy innych,
 • wpaja idee poszanowania wartości demokratycznych, praw dziecka i człowieka,
 • wskazuje właściwe postawy wobec siebie i innych,
 • rozwija poczucie przynależności do własnego regionu i szacunku do tradycji,
 • promuje zdrowy styl życia.

2.3  Model absolwenta

Absolwent Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu, tak jak patron szkoły, odznacza się:

Wysoką kulturą osobistą

Empatią wobec innych

Licznymi sukcesami na forum regionu, województwa i kraju

Tolerancją wobec ludzi o odmiennych  zwyczajach, poglądach, przekonaniach

Zaangażowaniem w życie społeczne

Ekologicznym stylem życia

Lepszym, aniżeli w momencie rozpoczęcia nauki w gimnazjum, stopniem przygotowania do

wejścia w dorosłe życie z racji wszechstronnego wykształcenia

III. Analiza SWOT stanu szkoły

3.1  Mocne strony szkoły

 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych spełniająca oczekiwania uczniów, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom uczniów słabych i zdolnych
 • Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych
 • Dobre wyniki uzyskiwane przez uczniów w konkursach przedmiotowych na szczeblu województwa oraz w innych formach rywalizacji na szczeblu województwa i kraju,
  a także w zawodach sportowych
 • Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej i jej zaangażowanie w realizacje zadań szkoły
 • Dobrze funkcjonujący system pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Możliwość korzystania ze stołówki szkolnej
 • Mała wypadkowość uczniów
 • Estetyczne otoczenie
 • Różnorodność kierunków kształcenia
 • Ceremoniał szkolny, nawiązywanie do tradycji szkoły
 • Dobra współpraca w zespołach nauczycielskich, umiejętność rozwiązywania konfliktów i wyciągania wniosków
 • Wzajemne motywowanie nauczycieli do podejmowania nowych wyzwań
 • Właściwa reakcja nauczycieli na niepokojące zachowania uczniów
 • Obiektywizm nauczycieli w ocenianiu uczniów

3.2  Słabe strony szkoły

 • Baza szkoły niedostosowana do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego
 • Określone problemy z uzyskaniem pomocy finansowej na modernizację placówki ze strony organu prowadzącego
 • Małe wsparcie środowiska lokalnego na rzecz gimnazjum

3.3  Szanse szkoły

 • Uczniowie i rodzice dostrzegają wartość nauki
 • Uczniowie wybierają szkołę blisko miejsca zamieszkania
 • Zaplanowane do realizacji programy europejskie
 • Moda na bezpieczną, zdrową szkołę
 • Uczniowie mają potrzebę dobrego przygotowania do egzaminów

3.4  Zagrożenia wynikające z wpływów środowiska na szkołę

 • Ujemny wpływ mass mediów
 • Wzrost bezrobocia w ostatnich trzech latach
 • Nietrwałość rodzin, duża liczba dzieci wychowywanych przez jednego rodzica
 • „ Eurosieroctwo”
 • Brak opieki nad dziećmi w godzinach popołudniowych –  samotność dzieci
 • Dziedziczenie statusu społecznego, w tym niskiego poziomu wykształcenia
 • Niż demograficzny
 • Niskie nabory uczniów do klas pierwszych
 • Narkomania, subkultury, cyberprzemoc
 1. Cele główne szkoły, zadania i formy ich realizacji

4.1  Cele główne szkoły

 • Poprawienie bazy szkoły oraz likwidacja barier architektonicznych w celu zapewnianie dostępu osób  niepełnosprawnych
 • Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia wyników nauczania
 • Udział w europejskich projektach edukacyjnych
 • Stworzenie w szkole klimatu i warunków do pracy zespołowej
 • Podejmowanie działań zmierzających do uzyskania możliwie dobrych naborów uczniów do klas pierwszych.

4.2  Zadania szkoły i formy ich realizacji

Poprawienie bazy szkoły oraz likwidacja barier architektonicznych w celu zapewnianie dostępu osób  niepełnosprawnych

L.p. Działanie Termin Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu
1. Określenie potrzeb w zakresie dostosowania budynku szkolnego dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacji budynku szkolnego i jego otoczenia. Do września każdego roku Dyrektor szkoły.         Zespół pracowników (pedagog. oraz administr. i  obsługi) Gruntowna diagnoza potrzeb w tym zakresie poprzez przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli, uczniów i rodziców
2. Opracowanie projektu harmonogramu prac remontowo-budowlanych, uwzględniającego wyniki wcześniejszej diagnozy potrzeb. Do września każdego roku Zespół pracowników (pedagog. oraz administr. i  obsługi) Stworzenie konkretnego harmonogramu
3. Przyjęcie do realizacji w/w harmonogramu prac remontowo-budowlanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Do września każdego roku Rada Pedagogiczna Podjęcie stosownej uchwały
4. Zwrócenie się z pismem do organu prowadzącego szkołę o wyznaczenie w planie wydatków, czyli w budżecie, środków finansowych na realizację proponowanego w harmonogramie zadania, gdy chodzi o adaptację budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych. Do grudnia każdego roku Dyrektor szkoły Pozyskanie środków finansowych na realizację zadania

   Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia wyników nauczania

L.p. Działanie Termin Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu
1. Dokonanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego (część humanistyczna). Do grudnia każdego roku Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych Opracowanie pisemnej analizy wyników, której wnioski wejdą do treści planu naprawczego
2. Dokonanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego (część matematyczno-przyrodnicza). Do grudnia każdego roku Zespół samokształceniowy nauczycieli matematyczno – przyrodniczych Opracowanie pisemnej analizy wyników, której wnioski wejdą do treści planu naprawczego
3. Dokonanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego (języki obce). Do grudnia każdego roku Zespół samokształceniowy nauczycieli języków obcych Opracowanie pisemnej analizy wyników, której wnioski wejdą do treści planu naprawczego
4. Stworzenie planu naprawczego do wyników egzaminu gimnazjalnego, opracowanego na podstawie wniosków z analizy tychże wyników (część humanistyczna). Do grudnia każdego roku Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych Opracowanie gotowego planu naprawczego, zawierającego konkretne czynności do realizacji
5. Stworzenie planu naprawczego do wyników egzaminu gimnazjalnego, opracowanego na podstawie wniosków z analizy tychże wyników (część matematyczno-przyrodnicza). Do grudnia każdego roku   Zespół samokształceniowy nauczycieli matematyczno- przyrodniczych Opracowanie gotowego planu naprawczego, zawierającego konkretne czynności do realizacji
6. Stworzenie planu naprawczego do wyników egzaminu gimnazjalnego, opracowanego na podstawie wniosków z analizy tychże wyników (języki obce). Do grudnia każdego roku Zespół samokształceniowy nauczycieli języków obcych Opracowanie gotowego planu naprawczego, zawierającego konkretne czynności do realizacji
7. Sporządzenie raportu z realizacji programu naprawczego (część humanistyczna). Do 15 czerwca Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych Opracowanie gotowego raportu z realizacji planu naprawczego, którego wnioski będą stanowiły założenia do planu pracy zespołu samokształceniowego
8. Sporządzenie raportu z realizacji programu naprawczego (część matematyczno-przyrodnicza). Do 15 czerwca Zespół samokształceniowy nauczycieli matematyczno-przyrodniczych Opracowanie gotowego raportu z realizacji planu naprawczego, którego wnioski będą stanowiły założenia do planu pracy zespołu samokształceniowego
9. Sporządzenie raportu z realizacji programu naprawczego (języki obce). Do 15 czerwca Zespół samokształceniowy nauczycieli języków obcych Opracowanie gotowego raportu z realizacji planu naprawczego, którego wnioski będą stanowiły założenia do planu pracy zespołu samokształceniowego

 Udział w europejskich projektach edukacyjnych

L.p. Działanie Termin Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu
1. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej planów dotyczących udziału w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków europejskich. Do sierpnia każdego roku Dyrektor szkoły Nauczyciele przyjmują informacje na temat współpracy zagranicznej.
2. Opracowanie projektu harmonogramu działań związanych ze współpracą z Gymnasium Roth oraz Zakladni Škola w Opawie Kylešovicach Wrzesień – czerwiec Zespół z udziałem dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli języka angielskiego, polskiego, plastyki i informatyki Zaangażowanie uczniów i nauczycieli do udziału w projektach edukacyjnych, w międzynarodowych. wymianach młodzieży.
3. Zorganizowanie na terenie Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu wspólnych zajęć dla uczniów polskich i niemieckich. Wrzesień – czerwiec Dyrektor szkoły,
nauczyciele
Aktywność młodzieży na zajęciach i wielkie zainteresowanie uczniów warsztatami.
4.
 • Udokumentowanie działań na łamach szkolnego czasopisma „Dyzio Gimnazjalista”, ukazującego się w nakładzie 250 egzemplarzy miesięcznie.
 • Udokumentowanie działań na łamach lokalnej raciborskiej pracy.

 

Wrzesień – czerwiec Dyrektor szkoły, Pojawienie się konkretnych artykułów prasowych.

 

 

Stworzenie w szkole klimatu i warunków do pracy zespołowej

L.p. Działanie Termin Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu
1. Sukcesywne zapoznawanie nauczycieli z przepisami prawa oświatowego, które nakazują kolegialność podejmowania działań, decyzji. Na pierwszych zebraniach, w każdym roku szkolnym Dyrektor szkoły Nauczyciele rozumieją konieczność wypracowania wspólnego stanowiska, decyzji, znają procedury ich podejmowania i są świadomi odpowiedzialności za nie
2. Organizowanie zebrań dyrekcji z przewodniczącymi zespołów celem omówienia stopnia realizacji planów pracy, modyfikacji i korelacji działań, potrzeb organizacyjnych. Raz na półrocze każdego roku szkolnego Dyrektor szkoły, przewodniczący zespołów Zadania są zrealizowane. Nie ma zakłóceń organizacyjnych w pracy szkoły. Działania nie są anonimowe. Cel działań jest czytelny dla każdego nauczyciela i ucznia
3. Zasięganie opinii przewodniczącego zespołu o pracy nauczyciela będącego jego członkiem podczas dokonywania oceny pracy. W miarę potrzeb Dyrektor szkoły, przewodniczący zespołów Oceniani nauczyciele mają poczucie zachowania obiektywizmu przy ocenianiu.  Działania nauczyciela w pracach zespołu są zauważane i doceniane
4. Przeprowadzanie, co najmniej dwóch zajęć pokazowych w roku w ramach samokształcenia członków zespołów przedmiotowych. Wg planów pracy Przewodniczący zespołów Rozwój zawodowy nauczycieli, stosowanie nabytych umiejętności w praktyce
5. Promowanie osiągnięć poszczególnych nauczycieli na radach pedagogicznych. Po każdym semestrze Dyrektor szkoły, Zaspokojenie potrzeby uznania, wzbudzanie szacunku dla pracy

 

Podejmowanie działań zmierzających do uzyskania możliwie dobrych naborów uczniów do klas pierwszych.

L.p. Działanie Termin Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu
1. Zorganizowanie dnia otwartego szkoły Maj Dyrekcja, nauczyciele Pojawienie się w gimnazjum uczniów klas szóstych szkół podstawowych
2. Promowanie gimnazjum w szkolnym czasopiśmie „Dyzio Gimnazjalista”, na stronie internetowej (gim3.info.pl i fanpage’u), w lokalnej prasie i portalach internetowych Wrzesień – czerwiec Ewa Koczwara, Mirella Obłąg, Joanna Klinos, Ewa Kuźnik, Małgorzata Dastig Ukazanie się konkretnych numerów czasopisma i newsów na stronach internetowych
3. Przeprowadzenie lekcji otwartych Marzec – czerwiec Dyrekcja, nauczyciele Udział uczniów w zajęciach
4. Organizowanie konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych Wrzesień – czerwiec Dyrekcja, nauczyciele Udział uczniów w konkursach i zawodach
 1. Ewaluacja koncepcji pracy szkoły

5.1  Zespół ewaluacyjny

 • Ewaluację wewnętrzną koncepcji pracy szkoły przeprowadza zespół powołany przez dyrektora szkoły.

5.2  Zadania zespołu ewaluacyjnego

 • Opracowanie projektu ewaluacji dostosowanego do przyjętego przedmiotu ewaluacji.
 • Koordynacja i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych.
 • Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych.
 • Przygotowanie projektu raportu i zapoznanie z wynikami Rady Pedagogicznej.

Zespół ma prawo

 • Wnioskowania w zakresie organizowania współpracy z innymi nauczycielami.
 • Przekazywania informacji z bieżących badań dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej.
 • Wnioskowania do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach usprawnienia procesu ewaluacji.

 

 

 

5.3  Plan i harmonogram ewaluacji

L.p. Pytania kluczowe Kryteria ewaluacji Metody i techniki zbierania danych Termin realizacji
1. W jaki sposób została wypracowana koncepcja pracy szkoły? Sprawność organizacyjna w trakcie opracowywania koncepcji Analiza protokołów Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego II semestr roku szkolnego
2. Czy koncepcja pracy była omawiana i konsultowana? Aktywność uczniów oraz rodziców, i ich rzeczywisty wpływ na kształt koncepcji pracy szkoły Analiza protokołów Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego II semestr roku szkolnego
3. Jakie podmioty uczestniczyły w opracowywaniu koncepcji pracy szkoły? Aktywność uczniów i rodziców i ich rzeczywisty wpływ na kształt koncepcji pracy szkoły Analiza protokołów Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego. II semestr roku szkolnego
4. Czy nauczyciele, rodzice, uczniowie akceptują koncepcję pracy szkoły? Użyteczność dla społeczności szkolnej realizowanych zadań. Sondaż przeprowadzony przez wychowawców klas na zebraniach z rodzicami, II semestr roku szkolnego
5. Co możemy uznać za sukces z realizowanej dotychczas koncepcji pracy szkoły? Użyteczność dla społeczności szkolnej realizowanych zadań. Analiza działań zapisanych w planie pracy na dany rok, w planie nadzoru pedagogicznego, programie wychowawczym i programie profilaktyki, za pomocą, których koncepcja jest realizowana, wywiad grupowy z nauczycielami, rodzicami i uczniami II semestr roku szkolnego
6. Dlaczego niektóre założenia koncepcji nie są realizowane? Sprawność organizacyjna w trakcie realizowania koncepcji Analiza działań zapisanych w planie pracy na dany rok, w planie nadzoru pedagogicznego, programie wychowawczym i programie profilaktyki, za pomocą których koncepcja jest realizowana II semestr roku szkolnego
7. Jakie modyfikacje powinny być wprowadzone w koncepcji pracy naszej szkoły? Efektywność zrealizowanych zadań w przełożeniu na rozwój ucznia Wywiad grupowy z nauczycielami, rodzicami i uczniami II semestr roku szkolnego

VII.           Załączniki do koncepcji pracy szkoły

 7.1    Załącznik nr 1 do koncepcji pracy szkoły, opracowany na podstawie przeprowadzonej ewaluacji

    Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia wyników nauczania

L.p. Działanie Termin Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu
1. Dokonanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego z kwietnia 2015 r. (część humanistyczna). Wrzesień-październik Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych Opracowanie pisemnej analizy wyników, której wnioski wejdą do treści planu naprawczego
2. Dokonanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego z kwietnia 2015 r. (część matematyczno-przyrodnicza). Wrzesień-październik Zespół samokształceniowy nauczycieli matematyczno-przyrodniczych Opracowanie pisemnej analizy wyników, której wnioski wejdą do treści planu naprawczego
3. Dokonanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego z kwietnia 2015 r. (języki obce). Wrzesień-październik Zespół samokształceniowy nauczycieli języków obcych Opracowanie pisemnej analizy wyników, której wnioski wejdą do treści planu naprawczego
4. Stworzenie planu naprawczego do wyników egzaminu gimnazjalnego, opracowanego na podstawie wniosków z analizy tychże wyników (część humanistyczna). Październik Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych Opracowanie gotowego planu naprawczego, zawierającego konkretne czynności do realizacji
5. Stworzenie planu naprawczego do wyników egzaminu gimnazjalnego, opracowanego na podstawie wniosków z analizy tychże wyników (część matematyczno-przyrodnicza). Październik   Zespół samokształceniowy nauczycieli matematyczno-przyrodniczych Opracowanie gotowego planu naprawczego, zawierającego konkretne czynności do realizacji
6. Stworzenie planu naprawczego do wyników egzaminu gimnazjalnego, opracowanego na podstawie wniosków z analizy tychże wyników (języki obce). Październik Zespół samokształceniowy nauczycieli języków obcych Opracowanie gotowego planu naprawczego, zawierającego konkretne czynności do realizacji
7. Sporządzenie raportu z realizacji programu naprawczego (część humanistyczna). Do 15 czerwca Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych Opracowanie gotowego raportu z realizacji planu naprawczego, którego wnioski będą stanowiły założenia do planu pracy zespołu samokształceniowego
8. Sporządzenie raportu z realizacji programu naprawczego (część matematyczno-przyrodnicza). Do 15 czerwca Zespół samokształceniowy nauczycieli matematyczno-przyrodniczych Opracowanie gotowego raportu z realizacji planu naprawczego, którego wnioski będą stanowiły założenia do planu pracy zespołu samokształceniowego
9. Sporządzenie raportu z realizacji programu naprawczego (języki obce). Do 15 czerwca Zespół samokształceniowy nauczycieli języków obcych Opracowanie gotowego raportu z realizacji planu naprawczego, którego wnioski będą stanowiły założenia do planu pracy zespołu samokształceniowego

Udział w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków europejskich

L.p. Działanie Termin Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu
1. Przedstawienie planów dotyczących udziału w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków europejskich. Wrzesień Dyrektor szkoły Nauczyciele chętnie przyjmują informacje na temat współpracy zagranicznej.
2. Aplikowanie o środki finansowe pozabudżetowe z europejskich programów edukacyjnych (Jugendwerk). Wrzesień – czerwiec Dyrektor szkoły Pozyskanie dofinansowania ze środków pozabudżetowych
3. Zorganizowanie wspólnych zajęć dla uczniów polskich z Gimnazjum Nr 3 w Raciborzu z partnerami zagranicznymi. Wrzesień – czerwiec Dyrektor szkoły, nauczyciele (Izabela Kubita, Mirella Obłąg, Ewa Koczwara, Ewa Kuźnik, Joanna Klinos, Aktywność młodzieży na zajęciach i ogromne zainteresowanie uczniów.
4. Zorganizowanie wspólnych wycieczek z partnerami zagranicznymi Wrzesień – czerwiec Dyrektor szkoły Wyjazdy na konkretne wycieczki

Stworzenie w szkole klimatu i warunków do pracy zespołowej

L.p. Działanie Termin Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu
1. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej przepisów prawa oświatowego, które nakazują kolegialność podejmowania działań, decyzji. Na pierwszych zebraniach, w każdym roku szkolnym Dyrektor szkoły Nauczyciele rozumieją konieczność wypracowania wspólnego stanowiska, decyzji, znają procedury ich podejmowania i są świadomi odpowiedzialności za nie
2. Powoływanie zespołów nauczycielskich oraz opracowanie procedur regulujących ich pracę. Na pierwszych zebraniach, w każdym roku szkolnym Dyrektor szkoły Nauczyciele chętnie pracują w zespołach. Każdy zespól opracowuje plan pracy na rok szkolny. Wyniki pracy poszczególnych zespołów przedstawiane są całej radzie pedagogicznej
3. Organizowanie spotkań dyrekcji z przewodniczącymi zespołów celem omówienia stopnia realizacji planów pracy, modyfikacji i korelacji działań, potrzeb organizacyjnych. Raz w półroczu każdego roku szkolnego Dyrektor szkoły, przewodniczący zespołów Zadania są zrealizowane. Nie ma zakłóceń organizacyjnych w pracy szkoły. Działania nie są anonimowe. Cel działań jest czytelny dla każdego nauczyciela i ucznia
4. Zasięganie opinii przewodniczącego zespołu o pracy nauczyciela będącego jego członkiem podczas dokonywania oceny pracy. W miarę potrzeb Dyrektor szkoły, przewodniczący zespołów Oceniani nauczyciele mają poczucie zachowania obiektywizmu przy ocenianiu.  Działania nauczyciela w pracach zespołu są zauważane i doceniane
5. Przeprowadzanie, co najmniej dwóch zajęć pokazowych w roku, w ramach samokształcenia członków zespołów przedmiotowych. wg planów pracy Przewodniczący zespołów Rozwój zawodowy nauczycieli, stosowanie nabytych umiejętności w praktyce
6. Promowanie osiągnięć poszczególnych nauczycieli, zespołów w formie publikacji, wydawnictw, prezentacji na radach pedagogicznych. Po każdym semestrze Dyrektor szkoły, Zaspokojenie potrzeby uznania, wzbudzanie szacunku dla pracy

 7.2    Załącznik nr 2 do koncepcji pracy szkoły, opracowany na podstawie przeprowadzonej ewaluacji

   Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia wyników nauczania

L.p. Działanie Termin Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu
1. Dokonanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego (część humanistyczna). Wrzesień-październik Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych Opracowanie pisemnej analizy wyników, której wnioski wejdą do treści planu naprawczego
2. Dokonanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego (część matematyczno-przyrodnicza). Wrzesień-październik 2015 r. Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych Opracowanie pisemnej analizy wyników, której wnioski wejdą do treści planu naprawczego
3. Dokonanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego (języki obce). Wrzesień-październik Zespół samokształceniowy nauczycieli języków obcych Opracowanie pisemnej analizy wyników, której wnioski wejdą do treści planu naprawczego
4. Stworzenie planu naprawczego do wyników egzaminu gimnazjalnego, opracowanego na podstawie wniosków z analizy tychże wyników (część humanistyczna). Październik Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych Opracowanie gotowego planu naprawczego, zawierającego konkretne czynności do realizacji
5. Stworzenie planu naprawczego do wyników egzaminu gimnazjalnego, opracowanego na podstawie wniosków z analizy tychże wyników (część matematyczno-przyrodnicza). Październik   Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych Opracowanie gotowego planu naprawczego, zawierającego konkretne czynności do realizacji
6. Stworzenie planu naprawczego do wyników egzaminu gimnazjalnego, opracowanego na podstawie wniosków z analizy tychże wyników (języki obce). Październik Zespół samokształceniowy nauczycieli języków obcych Opracowanie gotowego planu naprawczego, zawierającego konkretne czynności do realizacji
7. Sporządzenie raportu z realizacji programu naprawczego (część humanistyczna). Do 15 czerwca Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych Opracowanie gotowego raportu z realizacji planu naprawczego, którego wnioski będą stanowiły założenia do planu pracy zespołu samokształceniowego
8. Sporządzenie raportu z realizacji programu naprawczego (część matematyczno-przyrodnicza). Do 15 czerwca Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych Opracowanie gotowego raportu z realizacji planu naprawczego, którego wnioski będą stanowiły założenia do planu pracy zespołu samokształceniowego
9. Sporządzenie raportu z realizacji programu naprawczego (języki obce). Do 15 czerwca Zespół samokształceniowy nauczycieli języków obcych Opracowanie gotowego raportu z realizacji planu naprawczego, którego wnioski będą stanowiły założenia do planu pracy zespołu samokształceniowego

 

Rating: 4.0, from 1 vote.
Please wait...